top of page

การเคลือบ

แผ่นเคลือบสแตนเลสเรียกอีกอย่างว่าปั๊มไร้ลายนิ้วมือนาโน แผ่นเคลือบมีพื้นผิวหลายรูปแบบ เช่น ลายไม้ ลายหิน ฯลฯ ดังนั้นการใช้แผ่นถ่ายโอนจึงได้รูปลักษณ์และความรู้สึกของวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ และหินแต่ยังมีข้อดีคือ วัสดุสแตนเลส สึกกร่อน ทนทาน กันไฟ การทำความสะอาด ฯลฯ

Get a Quote

Make a quick contact here for Sample & Prices. 

Thanks for submitting!
bottom of page